Regulamin programu KRUK

Marzenia z gwarancją
spełnienia!

1. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:


 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Programu firmy KRUK S.A. „Marzenia z gwarancją spełnienia”.
 2. Program - program wspierający proces zarządzania należnościami o nazwie „Marzenia z gwarancją spełnienia”, organizowany przez Organizatora Programu na zasadach niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator Programu - KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-116, ul. Wołowska 8, NIP 894-23-89-605, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000240829, o pokrytym w całości kapitale zakładowym w wysokości 19 011 045 zł.
 4. Operator Programu - VSC sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 53-235, ul. Grabiszyńska 186/2B/2, NIP 899-255-54-48, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000463736, kapitał zakładowy 1 030 000 zł.
 5. Uczestnik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca opisane w niniejszym Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie, która wypełniła i przekazała Organizatorowi deklarację o przystąpieniu do Programu.
 6. Deklaracja przystąpienia do Programu (Deklaracja) - dokument wypełniony i podpisany przez osobę spełniającą warunki uczestnictwa w Programie, przekazany Doradcy Terenowemu bądź przesłany Organizatorowi za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej bądź online, potwierdzający wolę przystąpienia do Programu oraz zapoznanie się z Regulaminem Programu lub wyciągiem z Regulaminu.
 7. Doradca terenowy - pracownik KRUK S.A., upoważniony przez Organizatora do przekazania osobie spełniającej warunki uczestnictwa w Programie informacji o Programie oraz Materiałów Informacyjnych Programu.
 8. Materiały Informacyjne Programu - materiały drukowane dostarczane Uczestnikom oraz materiały elektroniczne, w szczególności Strona Internetowa Programu oraz komunikaty SMS i e-mail, dystrybuowane przez Organizatora Programu i Operatora Programu do Uczestników, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 9. Strona Internetowa Programu - serwis internetowy pod adresem www.marzenia.kruk.eu, zawierający opis zasad Programu, aktualności o Programie, Katalog, Regulamin Programu i salda Punktów Uczestników. Login i hasło dostępu do Strony Internetowej Programu zostaną przekazane Uczestnikowi w wiadomości powitalnej.
 10. Harmonogram Spłat - rozpisana na raty wysokość zobowiązania, wynikająca z Ugody lub Innego Produktu Ratalnego.
 11. Punkty - Punkty Bazowe i Punkty Premiowe gromadzone przez Uczestników w Programie.
 12. Punkt Bazowy - jednostka liczbowa, którą jest nagradzany Uczestnik zgodnie z przyjętym przelicznikiem opisanym w rozdziale IV ust. 1. Punkty Bazowe przypisane są do konkretnej raty Ugody lub Innego Produktu Ratalnego.
 13. Punkt Premiowy - wartość Punktu Bazowego, przypisana do raty numer 4, numer 8, numer 12 oraz każdej co szóstej raty liczonej od raty numer 12 zgodnie z Harmonogramem Spłat, doliczana do Punktu Bazowego.
 14. Towar - oznaczony towar (rzecz ruchoma), który może zostać zakupiony przez Uczestnika w okresie trwania Programu za cenę preferencyjną w kwocie 1 zł brutto, przy czym jest to cena sprzedaży każdej pojedynczej sztuki Towaru. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości i na użytek Programu przyjmuje się, że pojęcia Towar i Nagroda mają tożsame znaczenie i używane są zamiennie. W Materiałach Informacyjnych Programu stosowane będzie pojęcie Nagroda dla podkreślenia celu Programu. Pojęcie Nagroda nie oznacza nagrody w rozumieniu art. 919 k.c. i nie może być interpretowane w oparciu o przepisy regulujące instytucję przyrzeczenia publicznego.
 15. Katalog Nagród - zestawienie Towarów, dostępne w formie papierowej oraz na Stronie Internetowej Programu. Do każdego Towaru w Katalogu przypisana jest liczba Punktów, których uzyskanie w Programie warunkuje możliwość zakupienia Towaru na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Katalog dostępny jest przez cały czas trwania Programu na Stronie Internetowej Programu pod adresem www.marzenia.kruk.eu oraz w formie papierowej, w siedzibie Organizatora Programu. Zmiana Katalogu może nastąpić w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu określonym w rozdziale VIII ust.4 W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora dostarczenie wybranych przez Uczestnika Towarów nie będzie możliwe tj.: w przypadku zmiany modelu danego Towaru przez producenta lub braku dostępności danego Towaru w wykorzystywanym przez Operatora kanale dystrybucji Towarów Organizator Programu ma możliwość aktualizacji Katalogu i zastąpienia Towarów towarami porównywalnymi pod względem ceny, jakości i walorów użytkowych. Aktualne modele Towarów dostępne są na Stronie Internetowej Programu pod adresem www.marzenia.kruk.eu.
 16. Ugoda - porozumienie między Klientem a Wierzycielem, w którym Klient zobowiązuje się do spłaty zadłużenia Wierzycielowi w uzgodnionej wysokości i terminach, a Wierzyciel zobowiązuje się do określonych ustępstw wobec Klienta w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego. Pisemnym potwierdzeniem warunków tego porozumienia jest umowa Ugody. Zarówno Klient jak i Wierzyciel ma prawo do swobodnej decyzji w przedmiocie zawarcia porozumienia z drugą stroną.
 17. Inny Produkt Ratalny - przyjęte i zaakceptowane przez Klienta skierowane do niego oświadczenie wyrażające zgodę na spłatę zadłużenia w ratach płatnych w określonych wysokościach i terminach.
 18. Spłata - wpłata wartości pieniężnej z tytułu spłaty zadłużenia będącego w obsłudze Organizatora Programu, którego wielkość i termin określona jest w zawartej umowie Ugody lub w warunkach Innego Produktu Ratalnego, dokonana na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Organizatora Programu w Ugodzie, Innym Produkcie Ratalnym lub bezpośrednio w kasie Organizatora Programu lub u jego przedstawicieli w postaci Doradców Terenowych.
 19. Infolinia - informacja telefoniczna w zakresie zadłużenia (nr telefonu Organizatora Programu 71 88 88 016) oraz w sprawach związanych z Towarami i ich reklamacją (nr telefonu Operatora Programu 71 73 51 692), dostępne zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. W celu uzyskania informacji telefonicznej konieczne jest podanie konsultantowi danych umożliwiających identyfikację Uczestnika.
 20. Kodeks - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 j.t. wraz z późn. zm.).
 21. Klient - podmiot zobowiązany do spłaty zadłużenia Wierzycielowi.
 22. Wierzyciel - podmiot wobec którego Klient jest zobowiązany do spłaty zadłużenia to jest: PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, Presco Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, SeCapital S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu lub KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

2. Postanowienia ogólne

 1. Celem Programu jest wsparcie procesów zarządzania wierzytelnościami oraz promowanie rzetelnego i terminowego regulowania zobowiązań przez klientów będących Uczestnikami Programu, polegające na nagradzaniu Spłaty.
 2. Czas trwania Programu rozpoczyna się dla Uczestnika od dnia otrzymania wiadomości powitalnej w formie e-mail bądź SMS od Organizatora Programu wysłanej niezwłocznie w następstwie otrzymania przez Organizatora deklaracji o przystąpieniu do Programu. Program będzie realizowany przez czas nieokreślony do dnia zakończenia realizacji Programu zgodnie z ust. 4 poniżej.
 3. Zakończenie udziału w Programie - Uczestnik kończy udział Programie w przypadkach określonych w rozdziale IV ust. 12.
 4. Organizator Programu ma prawo zawiesić lub zakończyć realizację Programu. Celem umożliwienia Uczestnikom wykorzystania Punktów zgromadzonych w Programie przed dniem zakończenia/zawieszenia realizacji Programu, informacja o takiej decyzji zostanie Uczestnikom przekazana co najmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu poprzez jej ogłoszenie za pośrednictwem Strony Internetowej Programu, a także komunikatów SMS, e-mail lub w formie pisemnej, wysyłanych do Uczestników Programu lub przekazanych poprzez Doradców Terenowych i telefonicznych. Organizator Programu zastrzega, iż wykorzystanie Punktów będzie możliwe w terminie określonym w zawiadomieniu nie krótszym niż 30 dni od dnia zawiadomienia. Po tym terminie wymiana Punktów na Towary nie będzie możliwa.
 5. Program obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunki uczestnictwa

 1. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne. Uczestnikami Programu, mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniające pozostałe warunki udziału w Programie określone w Regulaminie. Z zastrzeżeniem zdania następnego do Programu nie mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz osoby ponoszące osobistą odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorców o ile zobowiązanie, z którego wynika zadłużenie, o którym mowa w ustępie 2 lit. d, zostało zaciągnięte przez tego przedsiębiorcę. Do Programu mogą przystąpić osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie łącznie poniższych warunków:
  • wypełnienie i przekazanie Organizatorowi Deklaracji,
  • zawarcie pierwszej Ugody lub otrzymanie po raz pierwszy Innego Produktu Ratalnego dotyczącego spłaty danego zadłużenia wobec Wierzyciela,
  • w przypadku Innych Produktów Ratalnych warunkiem przystąpienia do Programu jest zapłacona terminowo w całości pierwsza rata danego Innego Produktu Ratalnego;
  • posiadania zadłużenia o minimalnej wysokości 500,00 zł; Uczestnik posiadający więcej niż jeden Harmonogram Spłat ma prawo przystąpić do Programu ze wszystkimi harmonogramami, wykluczając te, których saldo zadłużenia na dzień przystąpienia do Programu jest mniejsze niż 500,00 zł;
  • sprawa zadłużenia znajduje się w obsłudze Organizatora Programu na zlecenie Wierzyciela.
 3. Z Programu wyłączone są Ugody oraz Inne Produkty Ratalne w sprawach, w których spłata zadłużenia została zabezpieczona hipoteką na nieruchomości.
 4. Datą rozpoczęcia naliczania punktów na koncie Uczestnika jest dzień otrzymania wiadomości e-mail lub SMS, o której mowa w rozdziale II ust. 2.
 5. Uczestnik powinien dokonać niezwłocznego zgłoszenia w formie pisemnej, telefonicznie pod numerem 71 8888 016 lub poprzez formularz na stronie www.kruksa.pl wszelkich zmian danych teleadresowych w trakcie uczestnictwa w Programie.
 6. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć udział w Programie w dowolnym momencie jego trwania, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu w formie pisemnej lub elektronicznej. Oświadczenie należy przesłać na adres Organizatora Programu wskazany w rozdziale I ust. 3 lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@marzenia.kruk.eu.
 7. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Programu oraz pracownicy Operatora Programu.

4. Zasady udziału w programie i punktacji

 1. Od momentu przystąpienia do Programu Uczestnik jest uprawniony do gromadzenia Punktów Bazowych z tytułu Spłat Za każde wpłacone 1 zł, zgodnie z Harmonogramem Spłaty, Uczestnik otrzyma 1 Punkt.
 2. Zgromadzone Punkty będą możliwe do wykorzystania w Programie (tzw. uruchomienie Punktów) po dokonaniu Spłaty pełnej raty Ugody lub Innego Produktu Ratalnego. W przypadku nadpłacenia kolejnej raty zgromadzone Punkty z tytułu opłacenia niepełnej raty zostaną uruchomione w momencie dopłaty do pełnej raty Ugody lub Innego Produktu Ratalnego.
 3. Uczestnik, przystępujący do Programu z więcej niż jednym Harmonogramem Spłaty, będzie miał sumowane punkty z każdej zapłaconej raty z poszczególnych Harmonogramów Spłaty.
 4. W momencie wcześniejszej Spłaty pełnych rat, przed terminem ich wymagalności, przyznane i uruchomione zostaną wszystkie należne Punkty Bazowe i Premiowe przypisane do spłaconych pełnych rat.
 5. Zmiana wielkości rat Ugody poprzez podpisanie aneksu do Harmonogramu Spłaty powoduje naliczenie Punktów Bazowych i Premiowych wg nowego Harmonogramu Spłaty. Punkty naliczone przed wystawieniem aneksu nie ulegają zmianie.
 6. W przypadku wystawienia aneksu do Harmonogramu Spłaty, do momentu otrzymania przez Organizatora Programu aneksu z podpisem Uczestnika, zostanie zawieszona możliwość zamawiania Towarów oraz wstrzymane zostanie przeliczanie dokonywanych wpłat na punkty. Saldo punktowe zostanie niezwłocznie zaktualizowane oraz przywrócona zostanie możliwość zamawiania Towarów po otrzymaniu przez Organizatora Programu aneksu podpisanego przez Uczestnika. W przypadku nieotrzymania podpisanego aneksu przez Organizatora Programu w terminie 30 dni od daty wymagalności pierwszej raty aneksu, obowiązujący będzie nadal dotychczasowy Harmonogram Spłaty zadłużenia, a wszelkie wpłaty dokonane w okresie, w którym wstrzymano ich przeliczanie na punkty zostaną przeliczone zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Wznowiona zostanie również możliwość zamawiania Towarów.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do Punktów Premiowych, przyznawanych za terminowe spłacanie wybranych pełnych rat Ugody lub Innego Produktu Ratalnego, zgodnie z zaakceptowanym przez niego Harmonogramem Spłat. Spłacenie raty po terminie, za którą przewidziane są Punkty Premiowe, skutkuje nieprzyznaniem Punktów Premiowych i przyznaniem jedynie Punktów Bazowych dla tej raty.
 8. Informacje o liczbie Punktów zgromadzonych przez Uczestników będą aktualizowane przez Organizatora Programu w dni robocze do 7 dni po zaistnieniu zdarzeń, z tytułu których przysługują Uczestnikowi Punkty.
 9. Każdy Uczestnik może uzyskać informację o liczbie zgromadzonych Punktów w szczególności za pośrednictwem Strony Internetowej Programu www.marzenia.kruk.eu, po zalogowaniu na indywidualne konto Uczestnika w Programie, a także pod numerem Infolinii 71 8888 016 oraz za pośrednictwem Materiałów Informacyjnych Programu.
 10. Brak terminowej Spłaty przez Uczestnika którejkolwiek raty wymaganej w jednym z Harmonogramów Spłat uczestniczących w Programie skutkuje wstrzymaniem możliwości zakupienia Towarów po preferencyjnej cenie do czasu uregulowania zaległych spłat. Do czasu uregulowania zaległych Spłat Uczestnik traci również prawo do Punktów Premiowych możliwych do zgromadzenia w okresie zaległości w danym Harmonogramie Spłat.
 11. Jeśli Uczestnik, uczestniczący w Programie z więcej niż jednym Harmonogramem Spłaty trwale zaprzestanie spłaty któregokolwiek Harmonogramu Spłaty, na skutek czego przestanie on obowiązywać, wówczas łączna liczba zgromadzonych punktów, które do tej pory nie zostały wykorzystane, ulegnie zmniejszeniu o ilość punktów zgromadzonych w związku z dotychczasową Spłatą tego nieobowiązującego Harmonogramu Spłaty.
 12. Uczestnik przestaje być Uczestnikiem i/lub jego Punkty w Programie tracą ważność (zostają anulowane), nie ma możliwości zakupienia Towarów po preferencyjnej cenie i logowania się do Strony Internetowej Programu w przypadku gdy:
  • wykorzystał wszystkie zgromadzone Punkty i nie ma już żadnej aktywnej Ugody lub Innego Produktu Ratalnego,
  • posiada jeszcze niewykorzystane Punkty, ale minęło 90 dni od daty wymagalności ostatniej raty danej Ugody lub Innego Produktu Ratalnego i nie ma już żadnego innego aktywnego Harmonogramu Spłaty,
  • wypowiedział uczestnictwo w Programie we wszystkich Harmonogramach Spłaty będących dotychczas w Programie,
  • Jego Ugoda lub Inny Produkt Ratalny uległ rozwiązaniu lub został skutecznie wypowiedziany przez Organizatora zgodnie z warunkami zawartymi w Ugodzie lub Innym Produkcie Ratalnym,
  • Jeśli Uczestnik posiada w Programie kilka Ugód lub Innych Produktów Ratalnych i każdy z nich uległ rozwiązaniu lub został skutecznie wypowiedziany przez Organizatora zgodnie z warunkami zawartymi w Ugodzie lub Innym Produkcie Ratalnym.

5. Towary i zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Uczestnik może nabyć od Organizatora Towar za preferencyjną cenę 1 zł brutto za każdą sztukę Towaru pod warunkiem zebrania przez uczestnika odpowiedniej ilości punktów przypisanych oznaczonemu Towarowi.
 2. Uczestnik ma prawo wyboru dowolnej liczby Towarów z Katalogu, o ile liczba Punktów przyznanych Uczestnikowi pozwala na ich wybór. Do przesyłki zawierającej Towar zostanie dołączony wymagany dokument sprzedaży potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży.
 3. Uczestnicy mogą zamawiać Towar po preferencyjnej cenie przez cały okres uczestnictwa w Programie pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 4 poniżej. Ostateczny termin wykorzystania Punktów z danego Harmonogramu Spłat upływa po 90 dniach od daty wymagalności ostatniej raty tego Harmonogramu Spłaty. Niewykorzystane Punkty po upływie wskazanego terminu z tego Harmonogramu Spłaty będą anulowane. Zamówienia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Warunkiem zamówienia Towaru po preferencyjnej cenie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. Uczestnik posiada wymaganą liczbę Punktów zgodnie z Katalogiem.
  2. Uczestnik nie ma zaległości w Spłatach wymaganych w Harmonogramie Spłaty bądź w przypadku wielu Harmonogramów Spłat - wymaganych rat we wszystkich Harmonogramach Spłat objętych Programem.
  3. Uczestnik zapłacił pierwsze 4 raty jednego z Harmonogramów Spłat, które zostały objęte Programem. W przypadku Harmonogramu Spłat obejmującego mniejszą liczbę rat niż 4 raty, jeżeli Uczestnik zapłacił wszystkie raty tego Harmonogramu Spłat.
  4. Uczestnik podał wszystkie niezbędne dane wymagane do wysyłki Towaru (dokładny adres i numer telefonu).
   Zamówienie Towaru po preferencyjnej cenie będzie składane z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość począwszy od momentu wyboru Towaru do czasu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży włącznie. Zawieranie umów sprzedaży Towarów po preferencyjnej cenie jest prowadzone ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość.
 5. Realizacja zamówień nagród nastąpi w cyklach tygodniowych. Zamówienia złożone przez Uczestników w danym okresie rozliczeniowym zostaną przekazane do Operatora Programu w każdy pierwszy roboczy dzień tygodnia o godz. 12:00. Od tego momentu Towary zostaną wysłane Uczestnikowi przez Operatora Programu w terminie do 21 dni roboczych.
 6. Organizator Programu wyśle zamówione Towary na swój koszt, pocztą kurierską, na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu zamówienia.
 7. Uczestnik może zamówić Towar wyłącznie w oparciu o Katalog aktualny na dzień złożenia zamówienia. Katalog może być aktualizowany w okresie trwania Programu według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Warunkiem odbioru Towaru od przewoźnika będzie zapłata ceny 1 zł brutto za każdą sztukę zamówionego Towaru. Płatność nastąpi za pobraniem u kuriera doręczającego przesyłkę. W momencie odbioru Towaru Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić jego otrzymanie kwitując odbiór Towaru bez zastrzeżeń u kuriera własnoręcznym podpisem. Od tej pory Towar staje się jego własnością.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru zamówionego Towaru pod wskazanym przez siebie adresem. Operator Programu dokona prób poinformowania Uczestnika o nieudanej próbie doręczenia przesyłki, pod warunkiem podania przez Uczestnika aktualnych danych kontaktowych. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Uczestnik po dwukrotnej próbie doręczenia przesyłki nie odbierze Towaru pod wskazanym przez siebie adresem i/lub nie skontaktuje się niezwłocznie z Organizatorem Programu lub Operatorem Programu, celem ustalenia innego terminu/adresu doręczenia, zamówienie zostaje wycofane, a punkty za dane zamówienie zwrócone na konto Uczestnika. Nie ogranicza to prawa Uczestnika do złożenia kolejnego zamówienia na nagrodę na warunkach określonych w Regulaminie.
 10. W przypadku braku doręczenia Uczestnikowi przez Operatora Programu zamówionych po preferencyjnej cenie Towarów w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, zaleca się, aby Uczestnik zgłosił ten fakt Organizatorowi Programu.
 11. Po otrzymaniu Towaru zaleca się sprawdzenie, czy jest on zgodny z zamówieniem i czy nie widać śladów jego uszkodzenia lub zniszczenia. Zaleca się sprawdzenie przesyłki zawierającej Towar tj. czy przesyłka nie nosi śladów zniszczenia oraz czy jest ona zgodna z zamówieniem, niezwłocznie po jej otrzymaniu, albowiem zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2012.1529 ze zm.), roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi.
 12. Uprawnienie Uczestnika Programu do skorzystania ze zgromadzonych Punktów w celu zakupu Towaru po preferencyjnej cenie jest niezbywalne. Punkty zgromadzone przez różnych Uczestników nie mogą być łączone. Niewykorzystane Punkty nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent. Towary nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

6. Prawo odstąpienia

 1. Uczestnik ma prawo odstąpienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny:
  1. od udziału w Programie – w terminie 14 dni od przystąpienia do Programu.
  2. od zakupu Towaru – w terminie 14 dni od odbioru Towaru.
 2. W celu odstąpienia Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od udziału w Programie lub od zakupu Towaru w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Uczestnik może skorzystać z wzorów formularzy odstąpienia od udziału w Programie lub zakupu Towaru będących załącznikami do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Uczestnik skorzysta z tej możliwości, Organizator prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia.
 3. Uczestnik ma prawo odstąpienia od udziału w Programie jest utrata statusu Uczestnika.
 4. W przypadku odstąpienia od zakupu Towaru, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Organizatora o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie został o niej właściwie poinformowany (art. 34 ust. 4). Towar należy odesłać na adres: KRUK SA, ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław.
 5. Uczestnik ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.
 6. W przypadku Towaru, którego nie można w zwykły sposób odesłać pocztą, wysokość kosztów zwrotu Towaru, jakie będzie musiał ponieść Uczestnik w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży, będzie zależna od wymiarów Towaru i stawek wynagrodzenia za przesyłkę u wybranego przez Uczestnika doręczyciela.
 7. Odstąpienie, które zostanie pozytywnie rozpatrzone na rzecz Uczestnika, skutkowało będzie zwrotem punktów za dany Towar. Uczestnik jednocześnie uzyska prawo powtórnego złożenia zamówienia na Towar z aktualnie obowiązującego Katalogu w ramach posiadanych punktów dostępnych do wydania w terminie ważności aktualnego aktywnego harmonogramu spłat lub 14 dni od dnia zwrotu punktów, w przypadku gdy Uczestnik nie posiada aktualnego aktywnego harmonogramu spłat. Uiszczona przez Uczestnika w zamian za Towar kwota zostanie zwrócona na podany uprzednio przez Uczestnika nr konta.
 8. Prawo odstąpienia od zakupu Towaru nie przysługuje w przypadku, gdy:
  1. Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Uczestnika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. Towarem jest rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, została nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
  5. Towarem jest nagranie dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Organizator zobowiązany jest dostarczyć Uczestnikowi Towar wolny od wad. Organizator ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w Dziale II Rękojmia za wady.
 2. Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie w zakresie Punktów i zasad Programu mogą być składane Organizatorowi Programu:
  1. w formie pisemnej na adres: KRUK S.A., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław
  2. lub e-mailem na adres: kontakt@marzenia.kruk.eu
  3. lub telefonicznie pod numerem infolinii: 71 8888 016
  1. Organizator Programu rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku braków w zgłoszeniu uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Organizator Programu skontaktuje się z Uczestnikiem w celu uzupełnienia zgłoszenia. Organizator Programu odpowiada na reklamację w formie pisemnej lub na wniosek Uczestnika pocztą elektroniczną.
 3. Reklamacje dotyczące Towarów nabytych w Programie po preferencyjnej cenie mogą być składane również Operatorowi Programu w okresie uczestnictwa w Programie przez Uczestnika:
  1. w formie pisemnej na adres: VSC sp. z o.o. sp. k., ul. Grabiszyńska 186/2B/2, 53-235 Wrocław
  2. lub e-mailem na adres: reklamacje@marzenia.kruk.eu
  3. lub telefonicznie pod numerem infolinii: 71 73 51 692
  1. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadkach, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest zbadanie cech Towaru przez jego producenta lub dystrybutora bądź inny wskazany podmiot, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru do badania. Prosimy nie wysyłać Towaru samodzielnie, bez uprzedniego ustalenia szczegółów z Operatorem Programu, gdyż nie zostanie on odebrany. Szczegółowe warunki i miejsce dostarczenia Towaru celem jego zwrotu, naprawy, wymiany lub poddania badaniu będą każdorazowo ustalane za pośrednictwem Operatora Programu.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres reklamującego, jak również opis reklamacji. W zakresie reklamacji dotyczącej nabytego Towaru, w przypadku uwzględnienia żądania odstąpienia od umowy z powodu wady Towaru Uczestnikowi zostaną zwrócone punkty za ten Towar. Uczestnik jednocześnie uzyska prawo powtórnego złożenia zamówienia na Towar z aktualnie obowiązującego Katalogu w terminie ważności aktualnego aktywnego harmonogramu spłat lub w ciągu 14 dni od dnia zwrotu punktów, w przypadku gdy Uczestnik nie posiada aktualnego aktywnego harmonogramu spłat. Kwota uiszczona przez Uczestnika w zamian za Towar, który został zareklamowany, zostanie zwrócona na podany uprzednio przez Uczestnika nr konta.
 5. Uprawnienia wynikające z gwarancji. Reklamacje dotyczące ewentualnych usterek wynikających z użytkowania Towarów mogą być zgłaszane w punktach serwisowych producenta zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym otrzymanym wraz z Towarem. W przypadku pytań, bądź wątpliwości w tym zakresie pomocy Uczestnikowi udziela Operator Programu.

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Programu będzie dostępny do wglądu przez cały czas jego trwania na Stronie Internetowej Programu www.marzenia.kruk.eu oraz w siedzibie Organizatora Programu. Ponadto, każdemu z Uczestników, przed złożeniem Deklaracji, jest doręczany:
  1. Regulamin - w przypadku gdy Uczestnik składa Deklarację za pośrednictwem Doradcy Terenowego oraz online;
  2. wyciąg z Regulaminu - w przypadku gdy Uczestnik składa Deklarację, przesyłając ją Organizatorowi drogą korespondencji tradycyjnej.
 2. Do zamówień złożonych do dnia 14.01.2020, mają zastosowanie zapisy z Regulaminu obowiązującego w chwili zamówienia nagród, dostępnego w siedzibie Organizatora oraz na każde żądanie Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania w trakcie trwania Programu zmian w zakresie zasad przyznawania Punktów w ramach Programu poprzez wprowadzanie okresowych promocji, premiowanie dodatkowych zdarzeń, czynności.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania Regulaminu w celu poprawy jakości obsługi Programu pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawa już nabyte przez Uczestników. Organizator poinformuje Uczestników o zmianach lub dodatkowych promocjach przy użyciu Materiałów Informacyjnych Programu jak również o terminie wejścia w życie zmian Regulaminu, co nastąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia Uczestników o zmianie Regulaminu. Uczestnik nie wyrażający zgody na zmiany w Regulaminie może zrezygnować z uczestnictwa Programie w każdym czasie składając Organizatorowi Programu oświadczenie o wypowiedzeniu w wybranej przez siebie formie zgodnie z rozdziałem III ust. 6.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszelkie jego postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z tym prawem. W przypadku stwierdzenia, że jakiś zapis niniejszego Regulaminu pozostaje sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, co nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 7. W przypadku powstania roszczeń w związku z realizacją Programu i obowiązywaniem niniejszego Regulaminu strony mogą skorzystać z pozasądowych procedur rozwiązywania sporów – w szczególności dążyć do ugodowego zakończenia sporu lub skorzystać z mediacji (za zgodą wszystkich stron sporu).
 8. Organizator Programu przestrzega Zasad Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (tekst zasad dostępny jest na stronie internetowej: www.kruksa.pl).
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.07.2021.